ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?
                                               

Výbor pre verejné blaho

Výbor pre verejné blaho, ustanovený Národným konventom 6. apríla 1793 predstavoval de facto zoskupenia výkonnej moci vo Francúzsku v období jakobínskej diktatúry v rokoch 1793 – 1794. Vo vojnovom stave a s vidinou národného ohrozenia, jakobíni po ...

                                               

Výkonné direktórium

Výkonné direktórium, skrátene direktórium, bolo francúzske päťčlenné vedenie vlády v rokoch 1795-1799. Direktórium môže byť v širšom zmysle synonymum pre direktoriát, teda celý mocenský systém Francúzska počas vlády výkonného direktória. Existova ...

                                               

Ústav marxizmu-leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska

Ústav marxizmu-leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska bolo hlavné teoretické, ideologické a historiografické pracovisko ÚV KSS v období tzv. normalizácie.

                                               

Amnestia Václava Havla z 1. januára 1990

Amnestia Václava Havla z 1. januára 1990 bola prvá z dvoch amnestií udelených v kontexte revolučných udalostí po Nežnej revolúcii prezidentom Václavom Havlom po jeho prvej volbe za hlavu štátu. Amnestia bola publikovaná v Zbierke zákonov ČSSR č. ...

                                               

Lustrácia

Slovo lustrácie je neutrálny termín z právnického, byrokratického a policajného slovníka. Slovo získalo politický obsah po Novembri 1989, keď sa lustrácie stali nástrojom zápasu nových politických síl so zvyškami starého totalitného režimu i nást ...

                                               

Námestie Slovenského národného povstania (Bratislava)

Námestie Slovenského národného povstania je námestie v Bratislave v mestskej časti Staré Mesto. Je pomenované podla Slovenského národného povstania. Je jedným z najznámejších bratislavských námestí. Nachádza sa medzi Hurbanovým námestím a Kamenný ...

                                               

Fáma o smrti Martina Šmída

Fáma o smrti Martina Šmída bola neoverená informácia, fáma, ktorá zohrala významnú úlohu počas Nežnej revolúcie v roku 1989. Zverejnenie správy o smrti študenta počas demonštrácie 17. novembra 1989 vyvolalo pohoršenie a prispelo k pádu komunistic ...

                                               

Verejnosť proti násiliu

Verejnosť proti násiliu, skratka VPN, bolo demokratické politické hnutie, pôsobiace na Slovensku v rokoch 1989 – 1992. V období rokov 1990 – 1992 bolo rozhodujúcou vládnou politickou silou Nežnej revolúcie, ktorá na Slovensku vyhrala prvé slobodn ...

                                               

Vláda národného porozumenia

Vláda národného porozumenia je označenie prvej federálnej vlády v Česko-Slovensku po Nežnej revolúcii, ktorá mala pripraviť slobodné volby. Označenie sa používa na Slovensku a v Česku, v niektorých prípadoch však môže označovať aj všeobecne vládu ...

                                               

Priemyselná revolúcia

Priemyselná revolúcia je proces základnej zmeny v oblasti výroby nástrojov, ktorý umožnil prechod od manufaktúry, založenej na ručnej práci, ku kapitalistickej továrni. Začala sa v roku 1760 v textilnom priemysle. Zásahom do manufaktúrnej výroby ...

                                               

Derwent Valley Mills

Derwent Valley Mills je lokalita v údolí Derwentu v grófstve Derbyshire v Anglicku, ktorá bola v decembri 2001 vyhlásená za svetové dedičstvo UNESCO. Spravuje ju organizácia Derwent Valley Mills Partnership. V tomto regióne sa v rámci priemyselne ...

                                               

Luddizmus

Luddizmus bolo sociálne hnutie britských textílnych remeselníkov na začiatku 19. storočia. Hnutie začalo v roku 1811. Bolo namierené proti zmenám spôsobeným priemyselnou revolúciou, zavádzaniu strojov ako predpokladanému pôvodcovi nezamestnanosti ...

                                               

Wattov parný stroj

Wattov parný stroj je kondenzačný parný stroj s regulátorom rýchlosti. Wattov parný stroj bol vyvinutý vylepšením Newcomenovho parného stroja Jamesom Wattom v roku 1765.

                                               

Revolúcie v rokoch 1848 – 1849

Revolúcie/revolúcia v rokoch 1848 – 1849 bola séria revolúcií proti vtedajším monarchiám vo väčšine Európy v rokoch 1848 až 1849. Bola ovplyvnená liberálnymi a republikánskymi myšlienkami.

                                               

Autonómne Slovensko

Autonómne Slovensko alebo Slovenské autonómne územie bolo nezávisle spravované slovenské územie, ktorého samostatnosť od Uhorska bola vyhlásená 18. septembra 1848, na Myjave predstavitelmi Slovenskej národnej rady, ktorá sa stala najvyšším a výko ...

                                               

Slovenské povstanie

Slovenské povstanie alebo slovenské dobrovolnícke výpravy bolo ozbrojené vystúpenie dobrovolníckych skupín organizovaných Slovenskou národnou radou so sídlom vo Viedni na severnom území Uhorska v období september 1848 – marec 1849 v rámci Revolúc ...

                                               

Uhorská revolúcia

Pojem Uhorská revolúcia 1848 – 1849 synonymá: Uhorská buržoázna revolúcia 1848 – 1849, Uhorské povstanie 1848 – 1849) sa v slovenčine používa málo, pretože väčšinou sa táto revolúcia uvádza len ako súčasť širších pojmov a teda aj pod názvom "revo ...

                                               

Existenčné minimum

Existenčné minimum je súhrn potrieb, bez uspokojenia ktorých by došlo k ohrozeniu života a zdravia občana. Zabezpečuje najnutnejšie základné životné podmienky. Podla Čl. 39 Ústavy SR má každý občan právo na zabezpečenie základných životných podmi ...

                                               

Životné minimum (sociálne zákony)

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov občana, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Jeho výška sa postupne mení. Podrobnosti ustanovuje zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ...

                                               

Alternatíva pre Nemecko

Alternatíva pre Nemecko je nemecká krajne pravicová politická strana založená 6. februára 2013, ktorá sa zaraďuje medzi strany euroskeptické a národnekonzervatívne. Je známa pre svoje xenofóbne a anti-islamské prejavy, niektorí jej členovia propa ...

                                               

Ľavicová strana (Švédsko)

Ľavicová strana je švédska lavicová politická strana, ktorá vznikla v roku 1921 rozštiepením Švédskej sociálnodemokratickej strany. V rokoch 1967 – 1990 niesla názov Ľavicová komunistická strana. Strana je proti privatizácii a nesúhlasí s členstv ...

                                               

Rassemblement national

Rassemblement national, je politická strana založená 5. októbra 1972. Strana patrí politicky do extrémnej pravice a založil ju Jean-Marie Le Pen. Je to parlamentná strana, opozičná voči aktuálnej vládnej koalícii. Od 16. januára 2011 je jej preds ...

                                               

Strana brexitu

Strana brexitu je britská euroskeptická politická strana, ktorú založili 23. novembra 2018. Stranu zakladal Nigel Paul Farage, ktorý býval jej predsedom, až kým sa stal poslancom Európskeho parlamentu. Aktuálnym predsedom je Richard Tice. Strana ...

                                               

Strana zelených (Švédsko)

Strana zelených je švédska zelená politická strana. Bola založená v roku 1981 okruhom ludí, ktorí sa angažovali v referende proti využívaniu jadrovej energie. Je členom Európskej strany zelených.

                                               

Švédski demokrati

Švédski demokrati je švédska nacionalistická politická strana, ktorá bola založená v roku 1988. Logom strany je od roku 2006 kvet pečeňovník trojlaločný. V súčasnosti je strana tretia najsilnejšia v švédskom parlamente.

                                               

Poalej Cion

Poalej Cion bolo marxisticko-sionistické robotnícke hnutie, ktoré vzniklo v rôznych mestách cárskeho Ruska, ale aj v iných častiach Európy a mimoeurópskych krajinách na začiatku 20. storočia potom, ako Bund odmietol sionizmus. Prvé moderné hnutie ...

                                               

Autokracia

Autokracia je v politickom význame slova forma vlády, v ktorej je držitelom všetkej moci buď jednotlivec alebo úzka a sociálne uzavretá skupina ludí. Oporou moci v takom politickom usporiadaní väčšinou bývajú ozbrojené sily byrokratická štátna sp ...

                                               

Emirát

Emirát je správny celok na čele s dedičným monarchom s titulom emir alebo šejk. Samostatné emiráty vznikali v severnej Afrike, na Blízkom východe, ale aj v Španielsku. Ako emirát sa označujú aj administratívne správne celky na čele s členom králo ...

                                               

Korporatokracia

Korporatokracia je neologizmus označujúci stav alebo štátne zriadenie, kedy prevažujúcimi držitelmi moci sú korporácie a úloha štátu je značne obmedzená, napr. na poskytovanie legislatívneho rámca a podnikatelských podmienok pre tieto korporácie. ...

                                               

Mandátne územie

Mandátne územie je v detailoch nie celkom jasne vymedzený termín medzinárodného práva. Myslí sa ním v širšom zmysle územie, ktoré je pod poručníctvom cudzieho štátu, a v užšom zmysle územie spravované členským štátom Spoločnosti národov v mene Sp ...

                                               

Monarchia

Monarchia alebo mocnárstvo je štátne zriadenie resp. štát, na čele ktorého stojí panovník – monarcha. Pôvodná forma monarchie mala znaky absolútnej monarchie. Opakom monarchie je republika. Výraz monarchia pochádza z gréckeho slova μοναρχία monar ...

                                               

Osvietenský absolutizmus

Osvietenský absolutizmus je metóda a forma vlády, prípadne aj politická doktrína uplatňovaná v 2. polovici 18. storočia v niektorých európskych štátoch, ako napríklad Rusko, Prusko, Dánsko, Švédsko a Habsburská monarchia. Panovníci využívali myšl ...

                                               

Plutokracia

Plutokraciami boli viaceré staroveké mestské štáty antického Grécka napr. Atény. Boli nimi tiež niektoré mestské štáty stredovekého Talianska, ktoré sa sami označovali ako republiky, ale v ktorých chudobná vrstva obyvatelstva nižšia trieda nemali ...

                                               

Právny štát

Právny štát je štát, v ktorom vládne právo. Štát, štátne orgány môžu postupovať len na základe práva a len spôsobom ustanoveným právom. Vládcom, ktorý prikazuje všetkým a každému, je zákon. Právna istota je možná len za podmienok všeobecne záväzn ...

                                               

Prezidentská republika

Prezidentská republika je po parlamentnej republike druhým najrozšírenejším typom formy vlády vo svete. Zatial čo parlamentná forma vlády sa objavuje aj v monarchiách, prezidentská forma vlády sa už podla svojho pomenovania bude viazať výhradne n ...

                                               

Protektorát

Protektorát je označenie pre formu štátneho zriadenia. Ide o formálne autonómny štátny útvar, ktorý je pod ochranou alebo priamou správou iného štátu, prípadne spoločenstva štátov. Protektoráty bývajú zriadené buď na základe medzinárodnej zmluvy, ...

                                               

Socializmus

Socializmus je sociálnodemokratický prúd sociálnodemokratické strany sa v záp. Európe označujú ako "socialistické" politické hnutie opierajúce sa o takúto teóriu; v súčasnosti sa delí na komunistický prúd politická a ekonomická teória obhajujúca ...

                                               

Unitárny štát

Unitárny štát je v štátovede označenie pre štát s jednotnou sústavou štátnych orgánov, s jednotným právnym poriadkom a nedelitelným územím. Ide o koncepčný protiklad federácie. Unitárna povaha štátu nevylučuje vnútornú decentralizáciu napríklad e ...

                                               

Parlament

Parlament je najvyšší zastupitelský orgán a súčasne základný orgán zákonodarnej moci, ktorý má podobu zhromaždenia poslancov v novovekých republikách a parlamentných monarchiách. Synonymum je snem, ale slovo snem má aj širší význam, najmä histori ...

                                               

Palatul Parlamentului

Palatul Parlamentului je budova v Bukurešti v Rumunsku. Je sídlom oboch komôr Rumunského parlamentu a je druhou najväčšou budovou sveta, po americkom Pentagóne a najväčšou budovou euroázijského kontinentu. Bol navrhnutý vtedy len 28-ročnou archit ...

                                               

Ústredná volebná komisia

preskúmava a registruje kandidačné listiny vydáva zvoleným kandidátom osvedčenia o zvolení prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu automatizovaného spracovania výsledkov volieb dohliada na pripravenosť vo ...

                                               

Ústredná volebná komisia pre parlamentné volby na Slovensku v roku 2006

Ústredná volebná komisia pre parlamentné volby na Slovensku v roku 2006 je vrcholný orgán, ktorý dohliada na priebeh predčasných parlamentných volieb na Slovensku v roku 2006. Prvé rokovanie komisie zvolal predseda vlády Mikuláš Dzurinda na 22. m ...

                                               

Ústredná volebná komisia pre volby do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2004

Ústredná volebná komisia pre volby do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2004 je vrcholný orgán, ktorý dohliadala na priebeh volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku v roku 2004.

                                               

Condorcetovo kritérium

Condorcetov kandidát alebo Condorcetov víťaz volieb je kandidát, ktorý je v porovnaní s každým iným protikandidátom preferovaný väčším počtom voličov. Neformálne býva ako Condorcetov víťaz označovaná osoba, ktorá by vyhrala proti akémukolvek kand ...

                                               

Pomerný volebný systém

Pomerný volebný systém je mladším typom ako väčšinový volebný systém, používa sa aj na Slovensku vo volbách do Národnej rady či volbách do Európskeho parlamentu, aj vo väčšine európskych krajín pri volbách do dolných komôr parlamentu.

                                               

Systém relatívnej väčšiny

Systém relatívnej väčšiny je väčšinový volebný systém používaný v jednomandátových volebných obvodoch, kde pre zisk mandátu postačuje relatívna väčšina odovzdaných hlasov. Kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov tak získava mandát. Tento vol ...

                                               

Volebný systém

Volebný systém je výraz, ktorý sa v odbornej literatúre a publicistike používa v niekolkých významoch. Volebný systém možno velmi všeobecne definovať podla klasických definícií systému: volebný systém je súhrn všetkých jednotlivcov a inštitúcií, ...

                                               

Volebný systém v Maďarsku

Maďarský volebný systém je zmiešaný volebný systém, tvoria ho prvky pomerného volebného systému a prvky väčšinového volebného systému. Bol prijatý v roku 1989, hneď po páde komunistického režimu, ako výsledok vyjednávania medzi reformovanou komun ...

                                               

Ondrej Kolár

Pracoval v banskobystrickom mediarskom podniku. Jeden z vodcov baníckeho povstania 1525-1526. Pri pokuse zmocniť sa v auguste 1526 Banskej Bystrice bol pri ústupe chytený, odsúdený na smrť a popravený.

                                               

Jakub Koler

Uhliar banskobystrického mediarskeho podniku na Španej Doline. Účastník a vodca baníckeho povstania v stredoslovenských banských mestách 1525-1526. Po jeho porážke odsúdený na smrť a popravený.

Users also searched:

...