Back

ⓘ Psychológia
                                               

Feminizmus

Feminizmus môže byť: v psychológii: správanie, postoje a prejavy charakteristické pre ženy napríklad prevaha intuície nad rozumom, pozri feminizmus psychológia všeobecne: ženskosť, ženský ráz v medicíne: hormonálne podmienené ženské pohlavné znaky u mužov, pozri feminizmus medicína hnutie za zrovnoprávnenie žien, pozri Feminizmus hnutie

                                               

Sublimácia

Sublimácia môže byť: v technike: odstraňovanie vlhkosti vysúšaného materiálu tak, že vlhkosť v pevnom skupenstve sa mení na plynné skupenstvo, pozri sublimácia odstraňovanie vlhkosti v psychológii: premena nižšieho pudu na intelektuálnu, kultúrnu, umeleckú a podobnú činnosť, pozri sublimácia psychológia prenesene: premena, stupňovanie zvyčajne na niečo vyššie v klimatológii a podobne: zmena skupenstva vody z plynného na tuhé lad, pozri sublimácia klimatológia vo fyzike: zmena skupenstva látky z pevnej látky priamo na plyn bez predchádzajúceho topenia, pozri sublimácia pevná látka

                                               

Funkcionalizmus

Funkcionalizmus môže byť: špecificky: štrukturálny funkcionalizmus metóda v sociológii a etnológii, pozri funkcionalizmus sociológia smer architektúry a dizajnu, pozri funkcionalizmus architektúra filozofická teória o povahe mentálnych stavov, pozri funkcionalizmus filozofia v dejinách holokaustu: pozri funkcionalimus holokaust v psychológii: pozri funkcionalizmus psychológia metóda v politológii, pozri funkcionalizmus politológia

                                               

Potlačenie

Potlačenie alebo potisnutie môže byť: presunutie tlakom stlačenie, zatlačenie Potlačenie potláčanie, potlačovanie môže byť: úmyselné odsunutie myšlienok na okraj vedomia, pozri potlačenie psychológia násilné znemožnenie dokončenia/uskutočnenia/existencie niečoho, zlikvidovanie, porazenie, najmä citových prejavov, telesných pocitov a vzbúr v psychológii nesprávne: vytesnenie psychológia zriedkavo: vtlačenie vytlačenie písma, vzorov a podobne na niečo

                                               

Depresia

Depresia môže byť: zníženie, pokles sklúčenosť, stiesnenosť všeobecne priehlbina stlačenie v medicíne aj v psychológii: duševný stav charakterizovaný dlhodobo sklúčenou náladou, pozri depresia psychológia pohlad dole ochabnutosť, znížená aktivita v ekonómii: fáza hospodárskeho cyklu, pozri depresia ekonómia časť zemského povrchu poklesnutá relatívne k okoliu napr. preliačina, pozri depresia geomorfológia staršie: preliačina v zmysle územie pod úrovňou morskej hladiny, pozri preliačina geomorfológia v geomorfológii v hydrológii: zníženie vodnej hladiny, pozri depresia hydrológia vo fyzike: ...

                                               

Komplex

Komplex môže byť: súbor duševných najmä nevedomých prvkov spojených spoločným afektom, pozri komplex psychológia súbor/celok vzájomne prepojených alebo súvisiacich častí skrátene: komplex menejcennosti v chémii: komplexná zlúčenina v psychológii v archeológii: kultúrny komplex v geológii: zložité horninové teleso tvorené zvyčajne vyvretými a/alebo premenenými horninami, pozri: komplex geológia

                                               

Prežívanie

Prežívanie alebo prežitie môže byť: prekonanie živý napr. prežitie nehody v psychológii: pozri prežívanie psychológia zažitie, okúsenie; pretrpenie strávenie času zostanie nažive dlhšie než niekto iný

                                               

Ideál

Ideál môže byť: synonymum pre dvojstranný ideál ideál množinového okruhu v matematike v psychológii: súbor žiaducich vysokých cielov, hodnôt, osobnostných vlastností spojený s vedomím nedosiahnutelnosti, pozri ideál psychológia ideál okruhu ideál Lieovho okruhu ideál boolovskej algebry všeobecne: predstava dokonalosti; vysnívaný ciel; predmet túžob; ilúzia; vzor, norma; ideálny obraz určujúci myslenie a činnosť vo filozofii: významový útvar obsahujúci predstavu niečoho dokonalého, pozri ideál filozofia

                                               

Habitus

Habitus môže označovať: v biológii: súbor vonkajších znakov celkový zjav, postoj a celkový výzor organizmov, vrátane človeka; v botanike špeciálne: súbor takých vonkajších znakov rastlín, ktorý je podmienený prispôsobovaním sa prostrediu a dedičnými vlohami, pozri habitus biológia v psychológii: naučený akt správania, návyk alebo zautomatizovaný vzorec správania, pozri habitus psychológia všeobecne: celkový výzor alebo charakter v geológii: rozmiestnenie stavebných prvkov v celkovej tvarovej vnútornej stavbe, pozri habitus geológia v kryštalografii: celkový výzor kryštálu, pozri habitus kr ...

                                               

Pedológia

Pedológia môže byť: praktická detská a školská psychológia zaoberajúca sa najmä testovaním inteligencie detí, pozri pedológia školská psychológia komplexná veda o dieťati, pozri pedológia dieťa veda o pôde, pozri pedológia pôda

                                               

Vytlačenie

Vytlačenie alebo vytisnutie môže byť: nahradenie modernejším násilné vypudenie dostanie von alebo do vyššej polohy tlačením zbavenie šťavy tlačením Vytlačenie vytláčanie môže byť: vytvorenie alebo vydanie tlačou, pozri tlač vytvorenie stôp tlakom v psychológii: vytesnenie psychológia odtlačenie

                                               

Slepá škvrna

Slepá škvrna môže byť: v psychológii: časť vlastného ja, ktorú osoba nevníma, pozri slepá škrvna psychológia v anatómii: časť zorného pola zodpovedajúca časti sietnice bez receptorov svetla, pozri slepá škvrna oko

                                               

Reštrikcia

Reštrikcia môže byť: v biochémii: restrikcia v psychológii: obmedzovanie samého seba napr. uzavretosťou v situáciách, kde na to nie sú objektívne dôvody, ako prostriedok úniku od ťažkostí, pozri reštrikcia psychológia všeobecne: obmedzenie

                                     

ⓘ Psychológia

Z historického hladiska je psychológia vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofie ako veda o duši, pričom zväčša nebolo presne stanovené, čo vlastne duša je. Podla Alexandra Velkého bola psychológia náuka o duši. V poslednej tretine 19. storočia sa začala psychológia rozvíjať ako samostatná vedná disciplína.

Avšak nemala jednotnú koncepciu, vznikali rôzne smery a školy. Rozpory medzi jednotlivými psychologickými prístupmi sa stali zároveň hnacou silou pre psychologické skúmanie.

Patologickými chorobnými duševnými stavmi a ich liečením sa zaoberá odbor medicíny - psychiatria.

Ako moderná veda skúma ludské správanie empiricky a využíva pritom i výsledky ďalších prírodných vied, ako sú predovšetkým fyziológia, bunková biológia, neurobiológia, biochémia a štatistika. Výsledky psychológie sú využitelné pri ovplyvňovaní problematického ludského správania, na liečebné účely; na druhej strane výsledky psychológie sú velmi dobre použitelné i na ovplyvňovanie ludského správania v obchodnej sfére, alebo aj na vojenské účely.

Napriek tomu, že psychológia nemá hmotný predmet skúmania, je možné dokázať jej opodstatnenie vďaka vonkajším prejavom správania človeka a zmenami správania po psychologickej intervencii.

Podla Hegela je psychológia záverečná časť filozofie subjektívneho ducha, filozofická veda, ktorej predmetom je duch v podobe dialektickej syntézy duše a vedomia, a to vo forme teoretického ducha, praktického ducha a slobodného ducha. Psychológia má preskúmať jednotlivé schopnosti ducha.

                                     

1. Psychológovia

Medzi psychológov patria napríklad: Alfred Adler, Mary D. Salterová Ainsworthová, Nancy Bayleyová, Eric Berne, Bruno Bettelheim, Erik Erikson, Viktor Emil Frankl, Anna Freudová, Sigmund Freud, Erich Fromm, Carol Gilligan, Nicky Hayes, Karen Horneyová, Arthur Janov, William James, Carl Gustav Jung, Rosabeth Mossová Kanterová, Alfred Kinsey, Abraham Maslow, Jean Piaget, Ann Marie Ryanová, Anna Roeová, Carl Rogers, Virginia Satirová, Carolyn Woodová Sherifová, Burrhus Frederic Skinner, Harry Stack Sullivan a Rollo May. Irwin Yalom.Wilhelm Wundt-zakladatel psychológie

Slovenskí psychológovia: Anton Jurovský,Tomáš Pardel, Damián Kováč, Ondrej Kondáš, Jozef Koščo, Ladislav Košč, Ján Hvozdík, Libuša Maršalová, Ladislav Ďurič.

                                     
  • Pracovná psychológia sa zaoberá vnútornými schopnosti, zručnosti, motivácia pracovníka a vonkajšími vybavenie pracoviska, hluk, osvetlenie, design
  • Experimentálna psychológia je skúmanie psychických javov pomocou experimentálnych metód, ktoré sa utvorilo najprv v podobe výskumu elementárnych psychických
  • Špekulatívna psychológia je najčastejšie psychologické myslenie od najstarších dôb do 2. polovice 19. stor., čiže do doby, keď sa psychológia vyčlenila z
  • Psychológia tvorby je psychologické skúmanie tvorivých momentov učenia a hry, ako aj vo vede, technike, umení, v pracovnej činnosti. FILIT zdroj, z
  • Zoopsychológia alebo psychológia zvierat je skúmanie správania zvierat, ich reakcií, vlastností, inteligencie. Zoopsychológiu založil Edward Lee Thorndike
  • etapy vývinu predmetu psychológie V prvej etape bol ako predmet skúmania psychológie chápaná duša. V tejto etape je psychológia súčasťou filozofie. Rozlišuje
  • Riziko psychológia je: miera očakávaných nepriaznivých následkov pri neúspechu, ktorú určuje pravdepodobnosť neúspechu a stupeň negativnych následkov
  • Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Úmysel psychológia Commons ponúka multimediálne súbory na tému Úmysel psychológia úmysel. In: Pyramída FILIT zdroj
  • Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Pud psychológia Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku pud psychologie na českej Wikipédii číslo revízie

Users also searched:

ludska psychologia,

...
...
...