Back

ⓘ Všeobecná deklarácia ľudských práv
Všeobecná deklarácia ludských práv
                                     

ⓘ Všeobecná deklarácia ludských práv

Všeobecná deklarácia ludských práv je deklarácia prijatá Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov, ktorá vymenúva a opisuje základné ludské práva. Autorom návrhu je John Peters Humphrey z Kanady, s výpomocou Eleanor Rooseveltovej z USA, René Cassina z Francúzska, Zhang Pengchuna z Číny a ďalších. Deklarácia vymenúva základné ludské práva, akými sú rovnosť ludí, náboženská sloboda, odmena za vykonanú prácu, právo na odpočinok, právo na bezplatné základné vzdelanie. Potvrdzuje nezrušitelnosť a nescudzitelnosť práv všetkých členov ludskej spoločnosti. Sú v nej zahrnuté všetky tri generácie ludských a občianskych práv.

Všeobecná deklarácia ludských práv nie je záväzným dokumentom, slúži len ako vzor pre vytvorenie právnych noriem na ochranu ludských práv.

                                     

1. História

Všeobecná deklarácia ludských práv je prvým medzinárodným dokumentom, ktorý chráni ludské práva. Tvorba deklarácie trvala približne dva roky, pričom oficiálne schválená bola Valným zhromaždením OSN dňa 10. decembra 1948 v Paríži. Jej vznik a konečná podoba boli nepochybne ovplyvnené udalosťami druhej svetovej vojny a obrovským rozsahom nacistických zločinov. Ďalším dôvodom, pre ktorý sa Všeobecná deklarácia ludských práv stala pre OSN prioritou, bol fakt, že Charta Organizácie Spojených národov, ustanovená v roku 1945, sa iba všeobecne dotýkala témy ludských práv. Preto sa začali práce na deklarácii, ktorá mala odvtedy strážiť slobodu a česť občanov sveta. Vypracovanie konceptu mal na starosti Kanaďan John Peters Humphrey, pričom velkú úlohu pri propagácii dokumentu zohrala Eleanor Rooseveltová. V Spojených štátoch bola Deklarácia prijatá jednohlasne. Ďalším krokom bolo oslovenie ostatných členských štátov OSN.

Deklarácia bola prijatá v Paríži dňa 10. decembra 1948, kedy 48 štátov hlasovalo za prijatie dokumentu, zatial čo osem štátov sa hlasovania zdržalo, medzi nimi aj Česko-Slovensko. Najväčším nedostatkom deklarácie bolo to, že bola ustanovená ako rezolúcia, nemala teda právnu povahu. Čo sa týka záväznosti, resp. pôsobnosti, deklarácia má v súčasnosti charakter zvykového práva a nie je záväzným medzinárodným právom, hoci v roku 1966 boli na základe tohto dokumentu prijaté viaceré medzinárodné dokumenty a v nasledujúcich rokoch k nim pribudli ďalšie.

Všeobecná deklarácia ludských práv obsahuje 30 článkov, ktoré sa týkajú rovnoprávnosti všetkých ludí, ich nároku na život, slobodu a osobnú bezpečnosť, ich práva na vlastníctvo majetku, na vlastné názory a vyznanie, ako aj práva slobodne sa zúčastňovať na kultúrnom živote spoločnosti. Význam deklarácie spočíva predovšetkým v tom, že je prvým uceleným vyjadrením požiadavky medzinárodnej komunity na vytvorenie zoznamu základných ludských práv a slobôd, ktoré by boli priznané všetkým luďom na celom svete. V preambule sa štáty hlásia k univerzálnemu uznaniu a hlavne dodržiavaniu vymenovaných práv a slobôd.

                                     

2. Iné projekty

 • Wikizdroje ponúkajú pôvodné diela od alebo o Všeobecná deklarácia ludských práv
 • Commons ponúka multimediálne súbory na tému Všeobecná deklarácia ludských práv
                                     
 • homogenitu národa a odmietajú princíp rovnosti zakotvený vo Všeobecnej deklarácii ludských práv zdôvodňujú prednosť spoločenstva pred indivíduom, odmietajú
 • Mirifica Medzi podivuhodnými Deklarácia o náboženskej slobode Dignitatis Humanae Mimoriadny význam výchovy Deklarácia o postoji Cirkvi k nekresťanským
 • niekolkých dokumentov, ktoré sa dotýkajú rozličných práv Sú to: Všeobecná deklarácia ludských práv Medzinárodná dohoda o ekonomických, sociálnych a kultúrnych
 • prijaté Ústavodarný národným zhromaždením patria Augustové dekréty a Deklarácia práv človeka a občana. Tieto dokumenty mali velký význam pre ďalší vývoj
 • od podpísania Rímskych zmlúv 2008 60 rokov od podpisu Všeobecnej deklarácie ludských práv 2009 10. výročie hospodárskej a menovej únie 2009 200
 • storočnice a 60. výročia Všeobecnej deklarácie ludských práv UEA organizuje Medzinárodné sympózium o Aktuálnom stave jazykových práv vo svete, pri OSN v Ženeve
 • vyhlásenia fínskej nezávislosti 2008 60 rokov od podpisu Všeobecnej deklarácie ludských práv 2009 10. výročie hospodárskej a menovej únie 2009 200
 • delegácie pri OSN. Ako predsedkyňa komisie pre ludské práva stála pri zrode Všeobecnej deklarácie ludských práv V r. 1952 na svoju funkciu rezignovala, ale
 • Francúzskej revolúcie kozmopolitizmus dostal najväčší impulz. Deklarácia ludských práv z roku 1789 posilnila kozmopolitné myšlienky. V 18. storočí pojmy

Users also searched:

všeobecná deklarácia ludských práv vznik, všeobecná deklarácia ludských práv,

...
...
...