Back

ⓘ Prax
                                               

Slovník cudzích slov pre školu a prax

Slovník cudzích slov pre školu a prax môže byť: názov prvého vydania slovníka cudzích slov od autorov Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová a Zuzana Maníková, pozri Slovník cudzích slov Šaling, 1997 slovník cudzích slov autorov Mária Ivanová-Šalingová, Ľubica Rybárska a Štefan Pavelka z roku 1988, pozri Slovník cudzích slov pre školu a prax 1988

                                               

Aplikácia

Aplikácia môže byť v práve: použitie právnej normy na daný prípad alebo obdobnej právnej normy pri analógii, pozri aplikácia právo v krajčírstve: nášivka v informatike: softvér určený na vykonávanie špecifickej funkcie, ktorú požaduje používatel počítača, pozri aplikácia informatika všeobecne: uplatnenie či použitie v praxi; uplatnenie či použitie poznatkov, skúseností atď. z jednej oblasti na inú oblasť, z jedného prípadu na iný a podobne v lekárstve: spôsob upotrebenia alebo užitia lieku

                                               

Ekonomická teória

Ekonomická teória alebo hospodárska teória môže byť: národohospodárska teória súhrnné označenie pre národohospodársku teóriu a teóriu národohospodárskej politiky, t.j. opak napr. empirického ekonomického výskumu, pozri národohospodárska teória a hospodárska politika opak hospodárskej praxe, vedecké zovšeobecnenie hospodárskej praxe zahŕňa aj napr. podnikovohospodársku teóriu jedna z teórií existujúcich v oblasti ekonómie alebo podnikovej ekonomiky, pozri Kategória:Ekonomické teórie

                                               

Permutácia

Permutácia môže byť všeobecne: zmena poradia v súvislom slede niečoho, zámena, obmena v matematike v kombinatorike: skupina prvkov, ktorá je utvorená z nejakého základného súboru prvkov, a pri ktorej záleží na poradí prvkov v nej, alebo proces vytvorenia takejto skupiny, synonymá poradie, premiestnenie, pozri permutácia kombinatorika v logike: pozri permutácia logika v abstraktnej algebre: pozri permutácia algebra v hudbe: viacero významov, napr. v teórii a polyfónnej kompozičnej praxi stredoveku prechod z jedného módu do druhého alebo výmena módu podla zložitých pravidiel, pozri permutáci ...

                                               

Ewingove testy

Ewingove testy pozostávajú z niekolkých jednoduchých skúšok, ktoré umožňujú sledovať vplyv vegetatívneho nervového systému na činnosť srdca na krvný obeh. Ide o vyšetrenia kardiovaskulárnych reflexov, počas ktorých sa sledujú zmeny srdcovej frekvencie a krvného tlaku. Kardiovaskulárne reflexy sa považujú za jeden z najspolahlivejších ukazovatelov činnosti vegetatívneho nervstva. Medzi najčastejšie používané klasické skúšky patrí test pokojného a hlbokého dýchania, Valsalvov manéver, ostrostatické testy a test izometrickej kontrakcie ruky. Vzhladom na nenáročnosť prevedenia a lahkú opakovat ...

                                               

Fonetika a fonológia slovenčiny

Vysvetlivky skratiek a značiek: ↗↗X = patrí sem to isté, ako to, čo je uvedené nielen v prvom riadku pre X v tom istom stĺpci resp. v tej istej označenej skupine stĺpcov. al.= alebo; st.= staršie; in.= podla iných názorov; ↗X = patrí sem to isté, ako to, čo je uvedené v prvom riadku pre X v tom istom stĺpci resp. tej istej označenej skupine stĺpcov. Poznámky: Niektorí autori zápis pomocou písmen: ô. V transkripciách mimo IPA háčik resp. nerovná čiarka pod stredom písmena znamená "palatálne" =úplne mäkké), zatial čo háčik resp. nerovná čiarka v pravej časti resp. napravo od písmena znamená ...

                                               

Ján Párička

Ján Párička sa narodil v obci Košťany nad Turcom. Vyštudoval na obchodníka v Martine a Tešíne, neskôr získal obchodnícku prax v ruskom Toržoku, kde jeho rodina vlastnila rodinný podnik. Po návrate do Uhorska sa presťahoval do Ružomberka, kde sa zapojil do aktivít spolku Občianska beseda a nadviazal kontakty s Františkom Votrubom a ďalšími národovcami. Od roku 1905 pracoval vo vydavatelstve Ignáca Kobera v Prahe, neskôr pracoval vo vydavatelstvách v Budapešti a Martine. V septembri 1909 kúpil vydavatelstvo a tlačiareň od Karola Salvu. Podnik sa neskôr rozrástol a fungoval už aj ako kníhkupe ...

                                               

Podtatranská župa

Podtatranská župa alebo župa XIX bola jednotka územnej správy a samosprávy, zavedená v prvorepublikovom Česko-Slovensku v rámci nového župného zriadenia. Existovala v rokoch 1923 – 1928, mala rozlohu 7 645 km² a jej správnym centrom bol Liptovský Svätý Mikuláš.

                                               

Nitrianska župa (Česko-Slovensko, 1923 – 1928)

Nitrianska župa alebo župa XVI bola jednotka územnej správy a samosprávy, zavedená v prvorepublikovom Česko-Slovensku v rámci nového župného zriadenia. Existovala v rokoch 1923 – 1928, mala rozlohu 5 876 km² a jej správnym centrom bola Nitra.

                                               

Bratislavská župa (Česko-Slovensko, 1923 – 1928)

Bratislavská župa alebo župa XV bola jednotka územnej správy a samosprávy, zavedená v prvorepublikovom Česko-Slovensku v rámci nového župného zriadenia. Existovala v rokoch 1923 – 1928, mala rozlohu 11 458 km² a jej správnym centrom bola Bratislava.

                                               

Košická župa

Košická župa alebo župa XX bola jednotka územnej správy a samosprávy, zavedená v prvorepublikovom Česko-Slovensku v rámci nového župného zriadenia. Existovala v rokoch 1923 – 1928, mala rozlohu 11 458 km² a jej správnym centrom boli Košice.

                                               

Monarchia Spojeného královstva

Monarchia Spojeného královstva, ktorá sa bežne označuje ako britská monarchia, je konštitučná monarchia Spojeného královstva, jeho dependencií a jeho zámorských území. Súčasným panovníkom a hlavou štátu je královná Alžbeta II., ktorá na trón nastúpila v roku 1952. Panovník a ich najbližšia rodina vykonávajú rôzne úradné, slávnostné, diplomatické a reprezentačné povinnosti. Pretože je monarchia ústavná, monarcha sa obmedzuje na funkcie, ako sú udelovanie vyznamenaní a menovanie predsedu vlády, ktoré sa vykonávajú nestranne. Panovník je tiež velitelom britských ozbrojených síl. Aj keď konečn ...

                                               

Rothschild & Co

Rothschild & Co je nadnárodná investičná banka a spoločnosť poskytujúca finančné služby, je vlajkovou loďou Rothschild bankovej skupiny, ktorú kontroluje francúzska a britská vetva rodiny Rothschildovcov. Banková podnikatelská činnosť spoločnosti zahŕňa oblasti investičného bankovníctva, reštruktualizácie, korporátneho bankovníctva, private equity, správy majetku a privátneho bankovníctva. Je tiež známe, že je poradcom a veritelom vlád a velkých korporácií. Okrem toho má firma vlastný investičný účet v oblasti private equity. Poradenská divízia spoločnosti je známa pre služby britskej šlac ...

                                     

ⓘ Prax

Prax, skutočnosť) môže byť:

 • vo filozofii: pozri prax filozofia
 • opak teórie, konanie, činnosť
 • prípravné cvičné obdobie v zamestnaní, pozri prax cvičné obdobie
 • bežný, každodenný život
 • zaužívaný spôsob konania, zavedený postup
 • skúsenosti získané praktickou činnosťou, najmä v zamestnaní, pozri skúsenosť
 • vykonávanie odbornej činnosti
                                     
 • Stratégia vojenská je vrcholová zložka vojenského umenia zahrňujúca teóriu a prax prípravy a vedenia vojny vcelku alebo jednotlivých ťažení či velkých vojenských
 • príslušnú prax teda každá prax poskytuje dobrá charakteristické pre túto jednotlivú prax a tieto dobrá nemožno získať inak ako účasťou na danej praxi Rovnako
 • divadelných umelcov, umelecké osobnosti, ktoré by boli schopné vniesť do praxe vedomie umeleckých výbojov prvej polovice storočia, kedy české divadlo zažívalo
 • dosiahnutia vytýčeného ciela optimálneho výsledku vo vojenstve aj: teória a prax prípravy, spôsobu a vedenia ozbrojeného boja jednotiek, útvarov a zväzkov
 • KDH 1994  1998 poslanec Národnej rady SR za KDH 1992  1994 lekárska prax 1991  1992 Ministerstvo zdravotníctva, sekčný šéf zahraničných vzťahov 1990  1992
 • po roku 1998 - stomatochirurg a primár v prešovskej nemocnici, súkromná prax jediný spoločník v spoločnosti Mineral - Slovakia, s. r. o., Prešov, prevádzkoval
 • presťahovali a lekársku fakultu navštevoval v Bratislave. Najprv absolvoval povinnú prax v Bratislave, neskôr pôsobil ako lekár vo Važci, Kojetíne Česko Detve
 • moriach. V rokoch 1830 až 1860 sa pod nátlakom Velkej Británie k tejto praxi postupne pridali aj ďalšie koloniálne mocnosti. Bývalé španielske kolónie
 • Leninizmus je učenie a alebo politická prax Lenina alebo vernosť Leninovým doktrínam a metódam. K hlavným črtám patrí podpora komunistickej revolúcie ako
 • vplyvy na georeliéf, ktoré vytvára človek 7. Aplikovaná geomorfológia - pre prax 8. Ekologická geomorfológia - vplyv na životné prostredie Geomorfologické

Users also searched:

marketing prax, odborná prax študentov stredných škôl, pedagogická prax, prax vzor,

...
...
...