Back

ⓘ Občianske práva
                                               

Civilista

Civilista môže byť: v práve zriedkavo asi pod vplyvom angličtiny: osoba, ktorá nie je príslušníkom ozbrojených síl ani polície odborník v občianskom práve, pozri pod občianske právo v rámci vojnového práva: akákolvek osoba, ktorá nie je kombatantom, pozri civilné obyvatelstvo príslušník civilného obyvatelstva v protiklade k príslušníkom ozbrojených síl, synonymum: nevojak, pozri civilné obyvatelstvo

                                               

Enkláva

Enkláva môže byť: v ekológii: pozri enkláva ekológia v politickej geografii a medzinárodnom práve: pozri enkláva politická geografia v občianskom práve: pozri enkláva občianske právo v etnografii: pozri enkláva etnografia

                                               

Okupácia

Okupácia môže byť: vojenská okupácia prvotná okupácia v politológii a medzinárodnom práve: skrátene v občianskom práve: nadobudnutie vlastníctva prisvojením si veci niekoho iného resp. nálezom spravidla nepatrnej veci bez vlastníka, pozri okupácia privlastnenie

                                               

Legislatívny proces v SR

Pod legislatívnym procesom treba rozumieť tvorbu práva. Legislatívny proces je proces, pri ktorom sa vytvorí právny predpis. Na tomto mieste spomenieme predovšetkým tvorbu najvýznamnejších prameňov práva v SR – ústavy a zákonov. Túto právomoc má u nás Národná rada Slovenskej republiky. Fázy legislatívneho procesu: 1. zákonodarná iniciatíva – právo predkladať návrhy zákonov majú poslanci NR SR a vláda SR., výbory a keď zákon vzíde z referenda, petícienapr. klíma ťa potrebuje. Ten, kto predkladá návrh zákony sa nazýva gestor. Ešte pred 1. čítaním, musí byť návrh predložený výboru pre európsk ...

                                               

Miestne referendum

Miestne referendum je na Slovensku referendum, vyhlásené na úrovni obce. V podmienkach obecnej samosprávy je klúčovou formou priamej demokracie. Umožňuje všetkým obyvatelom obcí a miest zúčastňovať sa bezprostredne na rozhodovaní o verejných záležitostiach na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, miestnym referendom, alebo zhromaždením obyvatelov obce. Vykonanie miestneho referenda upravuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce organizuje obec pri výkone samosp ...

                                     

ⓘ Občianske práva

Občianske práva alebo občianske slobody alebo občianske práva a slobody sú zákonmi stanovené základné práva občana štátu, predovšetkým také, ktoré definujú jeho postavenie v spoločnosti alebo v štáte.

Zvyčajne sa rozlišujú tieto občianske práva:

 • základné ludské práva tzv. prirodzené práva
 • politické práva - napr. volebné právo, právo zhromažďovania, práva národnostných menšín
 • hospodárske, sociálne, kultúrne práva - napr. právo podnikať, právo na ochranu zdravia, právo na vzdelanie
                                     
 • Výklad práva alebo interpretácia práva je výklad obsahu právnej normy výklad práv vyplývajúcich z určitých právnych vzťahov. Pri výklade obsahu právnej
 • Hmotné právo stanovuje, aké práva a povinnosti komu patria. Opakom je pojem procesné právo Príkladom hmotnoprávneho predpisu je napr. občiansky zákonník
 • teritoriality práva monizmom práva v určitom čase na určitom území platí len jedno právo špecifická forma práva záväzné je len to právo tie právne predpisy
 • Občiansky súdny poriadok alebo aj civilný súdny poriadok je procesný kódex občianskeho práva procesného upravujúci predovšetkým konanie pred súdom. Na
 • medzinárodného práva medzinárodná zmluva medzinárodná obyčaj všeobecné právne princípy doktrína medzinárodného práva zásady medzinárodného práva Hlavný článok:
 • Slovník obchodného práva Iura Edition, 1994, S. 284 vec. In: Pyramída encyklopedický časopis Ján Lazar a kolektív: Občianske právo hmotné, tretie doplnené
 • Rejzek, Jiří 2001 obec Český etymologický slovník, Voznice: Leda, str. 418, ISBN 8085927853 občianske právo občianska spoločnosť moderný význam
 • odvetví: najmä rodinného, manželského a dedičského práva NEMEC, M. 2006. Základy kánonického práva Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2006, 249s. ISBN
 • spoločnosti. Zásady práva praetorského však časom prenikli aj do pôvodnej sústavy práva kviritského to sa potom zmenilo na právo civilné, občianske ius civile

Users also searched:

kultúrne práva, občianske práva príklady, občianske práva, občianske právo dedenie, základná norma občianskeho práva,

...
...
...