Back

ⓘ Spoločnosť (sociológia)
                                               

Evolucionizmus

Evolucionizmus môže byť: v sociológii a etnológii: súhrnné označenie pre školy, ktoré chápu spoločnosť ako súčasť prírody, teda že aj na ňu sa vzťahujú evolučné zákony, pozri evolucionizmus sociológia v biológii: biologická teória evolúcie, najmä syntaktická teória revolúcie a najmä ako opak kreacionizmu, pozri teória evolúcie biológia vo vede vôbec: predstava, že vývoj je základná tendencia všetkého, pozri evolucionizmus všeobecne

                                               

Autorita

Autorita môže byť: vážená, uznávaná, rešpektovaná osobnosť všeobecne vážnosť istej osoby, úcta voči istej osobe vo filozofii a sociológii: uznaná alebo uznávaná schopnosť osoby, spoločnosti alebo inštitúcie pôsobiť na druhého s cielom niečo dosiahnuť, pozri autorita sociológia autorita knihovníctvo v teórii práva: spôsobilosť jednotlivca či skupiny určovať správanie ludí pomocou noriem, pozri autorita teória práva

                                               

Platnosť

Platnosť alebo právna platnosť alebo právoplatnosť alebo validita môže byť: právna záväznosť resp. uznanosť za právne záväzný, matie všetkých náležitosti spĺňanie príslušných predpisov tak, že je uznaný a vynútitelný podla práva špecificky: platnosť právnej normy Platnosť alebo validita je v sociológii, psychológii a pedagogike: vlastnosť výskumnej metódy, že jej postup a predmet zodpovedá účelu, na ktorý bola metóda použitá, pozri validita empirický výskum Platnosť môže byť: správnosť; presnosť o dátach v informatike vo filozofii a logike aj práve a podobne: správnosť; založenosť na pravd ...

Spoločnosť (sociológia)
                                     

ⓘ Spoločnosť (sociológia)

Spoločnosť je skupina jedincov definovaná v spoločenských vedách rôzne, napr.:

 • celok spoločenských javov, výsledok vzájomného pôsobenia ludí alebo súhrn vzťahov medzi luďmi
 • štát najmä ako súhrn spoločenských javov v rozsahu územia štátu
 • určitá forma alebo systém spoločenských vzťahov
 • usporiadané spoločenstvo ludí, ktorí obývajú určité územie, sú spojení výmenou a spoluprácou a riadení svojimi vlastnými inštitúciami
 • ludstvo ako celok
 • v marxizme
 • sieť vzťahov medzi spoločenskými entitami
 • najzložitejšia sociálna forma pohybu hmoty resp. tá časť materiálneho svete, ktorá sa oddelila od prírody a je prírodou podmienená
 • podla Niklasa Luhmanna: všetky pre seba vzájomne komunikatívne prístupné udalosti
 • vyhranená skupina ludí v rozsahu medzi rodinou a štátom
 • podla Toenniesa: opak komunity spoločenstva, teda sociálna skupina udržiavaná tým, že je dôležitá pre individuálne ciele svojich členov
 • skupina ludí tvoriaca polouzavretý alebo polootvorený spoločenský systém, v ktorej väčšina vzťahov je v rámci skupiny
 • určité štádium vývoja ludských dejín spoločensko-ekonomická formácia alebo individuálna jednotka historického vývoja
 • vzájomne závislá komunita vzájomné závislé spoločenstvo
 • súhrn vzťahov medzi luďmi

Človek vytvára počas svojho života rôzne zoskupenia, je členom viacerých spoločenských skupín. Podla J. Le Goffa sa spoločnosť vyjadruje a žije len tým, že uvolňuje miesto spodobovaniu, obrazom, výtvorom, obrazotvornosti.

                                     
 • sociológie je a náuka o pokroku spoločenská dynamika ktorej jadrom je zákon troch štádií. Comte dal sociológii meno a program riadiť spoločnosť na
 • verejných záležitostiach, napr.: obec cirkev obec politika obec spoločnosť v geografii: osídlené územie s jednoznačným menom aspoň v okolí obce
 • Biologická škola v sociológii je smer sociológie druhej polovice 19. stor. a zač. 20. stor., ktorý aplikoval biologické zákony na život spoločnosti boj o život
 • ludských spoločností nedal jej však názov ani jasný program. Samotnú sociológiu 19. storočia príliš neovplyvnil, ale dnes je mnohými historikmi sociológie považovaný
 • základným pojmom je pojem spoločnosti ktorý začína nadobúdať na význame v 19. stor., keď ustupuje do úzadia pojem civilizácie - spoločnosť sa vtedy stáva stredobodom
 • členov určitej spoločnosti Priekopníckym dielom etnometodológie sú Etnometodologické štúdie od H. Garfinkela z roku 1967. americká sociológia FILIT zdroj
 • k viacerým významným výsledkom v oblasti sociológie Rovnako ako Émile Drukheim zastával názor, že spoločnosť je bohom, inak povedané, výrazne formuje
 • Performativity in Ritual, s. 27 - 43. CAPÍKOVÁ, Silvia. Max Weber a sociológia práva 1. Sociológia 2012, roč. 44, čís. 5, s. 627. Dostupné online. WEBER, Max
 • Proletariát člen proletariátu sa nazýva proletár je v sociológii a príbuzných odboroch termín označujúci buď robotnícku triedu alebo niečo podobné. V

Users also searched:

sociologia referat,

...
...
...