Back

ⓘ Medzinárodné právo verejné
                                               

Medzinárodné právo

Medzinárodné právo môže byť: Medzinárodné právo verejné, často skracované na medzinárodné právo Medzinárodné právo súkromné, niekedy označované ako kolízne právo

                                     

ⓘ Medzinárodné právo verejné

Medzinárodné právo verejné je právne odvetvie upravujúce vzťahy medzi subjektami majúcimi medzinárodnoprávnu subjektivitu a je tvorené pomocou medzinárodných právnych zmlúv. Základné subjekty medzinárodného práva sú zvrchované štáty. Opakom je vnútroštátne právo. Súčasťou medzinárodného práva verejného nie je medzinárodné právo súkromné, ktoré tvorí súčasť vnútroštátneho práva a rieši kolíziu vnútroštátnych právnych poriadkov pri úprave vzťahov fyzických a právnických osôb.

                                     

1. Pramene

Medzinárodné právo má tri základné pramene - medzinárodné zmluvy, medzinárodné obyčaje a všeobecné právne zásady čl. 38 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora. Pomocné pramene sú medzinárodnoprávna doktrína a zásady medzinárodného práva.

 • všeobecné právne princípy
 • medzinárodná obyčaj
 • zásady medzinárodného práva
 • medzinárodná zmluva
 • doktrína medzinárodného práva
                                     

2. Dejiny

Prvé kroky uskutočnili španielski teológovia Vitoria, Suaréz, Velanquez, v ich práci ďalej pokračoval Hugo Grotius, ktorý navrhol zriadenie organizácie podobnej dnešnej OSN.

                                     

3. Zdroje

 • JANKUV, J. 2006. "Medzinárodné a európske mechanizmy ochrany ludských práv". Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2006, 1. vydanie, 358s. ISBN 80-8078-096-X.
 • JANKUV, J. 2009. "Medzinárodnoprávna ochrana práv príslušníkov menšín". Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2009, 1. vydanie, 316s. ISBN 978-80-7380-210-3.
                                     
 • Konfesné právo nie je samostatným právnym odvetvím. Jeho normy sú súčasťou viacerých iných právnych odvetví: napr. ústavného práva správneho práva občianskeho
 • medzinárodné organizácie, napr. OSN, medzinárodné organizácie pre zvláštne úlohy, napr. odborné, univerzálne medzinárodné organizácie, prístupné pre všetky
 • súkromného práva Upravuje právo vo vzťahu k občanovi osobné a osobnostné práva najmä rodinné právo vlastnícke právo dedičské právo a záväzkové právo Vzťahy
 • absolútne právo pretože z neho môže nositel vylúčiť ostatných, čiže pôsobí voči všetkým erga omnes Vlastnícke právo patrí medzi tzv. vecné práva ktoré
 • vzťahy k obyvatelstvu a ich práva a povinnosti ustanovuje právo vnútroštátne i medzinárodné - štát vzniká na základe spoločenskej zmluvy, ktorá je právnym
 • Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Medzinárodné právo a ústava SR. Košice: MEDES, 1996. Medzinárodné právo verejné všeobecná a osobitná časť vyd. 2008
 • Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva - podla súčasného prekladu EÚ iné preklady: Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie, Medzinárodné
 • Pozitívne právo alebo nie celkom presne platné právo je také objektívne právo ktoré sa dá odvodiť z v danej dobe platného systému právnych noriem.
 • platnom znení. Delí sa na: povinné verejné zdravotné poistenie dobrovolné verejné zdravotné poistenie Povinne verejne zdravotne poistená je fyzická osoba
 • činnosť ISO. Členovia ISO majú právo zúčastniť sa na prácach v akejkolvek technickej komisii a vykonávať všetky hlasovacie práva možno ich zvoliť do Rady
 • vo verejné inštitúcie. Vedie k narastaniu pocitu bezvládia a lahostajnosti, ktoré ohrozujú základy demokracie. Korupcia podkopáva presadzovanie práva a
                                               

ICRW

ICRW môže byť medzinárodná skratka pre: Medzinárodný dohor o regulácii lovu velrýb angl. International Convention for the Regulation of Whaling Medzinárodné centrum pre výskum žien angl. International Center for Research on Women

Users also searched:

medzinárodné právo verejné klučka, medzinárodné právo verejné pdf,

...
...
...