Back

ⓘ Biologická antropológia
Biologická antropológia
                                     

ⓘ Biologická antropológia

Biologická antropológia, antropológia, antropobiológia, zriedkavo: bioantropológia, nepresne: biológia človeka - angl. human biology, v 19. stor. aj prírodopis človeka) je veda študujúca variabilitu, morfológiu a fyziológiu ludského organizmu v rámci rôznych rasových, etnických a kultúrnych skupín populácie v priestore a čase.

Študuje mechanizmy biologickej evolúcie, genetickej dedičnosti, ludskej adaptability a druhovej rozličnosti, integruje primatológiu, morfológiu a paleontológiu vo vzťahu k ludskej evolúcii.

                                     

1. Dejiny

Zakladatelmi fyzickej antropológie ako samostatného vedného odboru boli v polovici 19. storočia Paul Pierre Broca 1824-1880 a Franz Boas 1858-1942. Fyzická antropológia teda vznikla skôr, ako boli publikované známe dve klúčové teórie 19. storočia:

 • teória genetickej dedičnosti Gregora Mendela genetika
 • evolučná teória Charlesa Darwina evolúcia

Niektoré rané štádiá biologickej antropológie sú dnes zavrhnuté ako pseudovedecké. Týka sa to predovšetkým antropometrie, ktorá využívajúc meranie istých častí ludského tela napr. lebky - tzv. cefalitický index robila závery o charaktere, správaní a nadaní danej osoby.

                                     

2.1. Členenie Wolf 1977

biologická antropológia:

 • etnická antropológia
 • historická antropológia
 • paleoantropológia
 • fyzická antropológia v najužšom zmysle

Podobne s vynechaním historickej antropológie je zadelená "antropológia" t.j. podla obsahu hesla biologická antropológia v Malej československej encyklopédii. Ako náplň takto vymedzenej fyzickej antropológie v užšom zmysle sa tam uvádza, že sa "zaoberá ontogenézou a variabilitou telesných znakov."

                                     

2.2. Členenie Freudig et al. 2004

prírodovedno-biologicky orientovaná antropológia/prírodovedná antropológia:

 • fyzická biológia v užšom zmysle/somatológia
 • paleoantropológia
 • antropobiológia biológia človeka
 • humánna genetika prechod medzi fyzickou antropológiou a humánnou genetikou tvorí rasová náuka
 • medicínska antropológia

Prechod od prírodovednej k neprírodovednej antropológii napr. kultúrnej antropológii tvorí sociálna antropológia v nemeckom ponímaní vrátane demografie a etnológia.

                                     

2.3. Členenie Soukup 2005

klasické disciplíny fyzickej antropológie v šišom zmysle:

 • ludská genetika
 • osteológia
 • fyziologická a morfologická antropológia
 • vývinová antropológia
 • paleoantropológia

Okrem toho fyzická antropológia využíva poznatky disciplín anatómia, etológia, primátológia, biochémia, populačná genetika, molekulárna genetika, evolučná biológia, ekológia a ďalších biolgických disciplín.

                                     

2.4. Členenie Enc. Beliana 1999

antropológia/biologická antropológia:

 • vývinová antropológia
 • ekológia človeka
 • prehistorická antropológia a historická antropológia
 • kriminalistická antropológia kriminálna antropológia a forenzná antropológia súdna antropológia
 • ergonomická antropológia priemyselná antropológia
 • klinická antropológia
 • fyziologická antropológia
 • paleoantropológia
 • etnická antropológia
 • antropogenetika humánna genetika
 • športová antropológia
 • molekulová antropológia

Aplikovaná antropológia vytvára predpoklady na využitie poznatkov a metód antropológie v iných vedných odvetviach v spoločenskej praxi.

                                     
 • neuropsychiatria, veda o informačných systémoch a počítačoch, lingvistika, antropológia a podobne. Hoci filozofia mysle je samostatnou bádatelskou disciplínou
 • zasahovali najmä do historickej a sídelnej geografie, hydrografie, ale aj antropológie jazykovedy a geológie. Zameriaval sa na problematiku geografického a
 • majú štyri nohy. Pojem bipédia v užšom zmysle hrá dnes najmä rolu v antropológii pretože predstavuje rozlišovací znak rodu človek a jeho hominidných
 • opitosť človek podobný napr. škaredosťou alebo napodobňovaním opici v biologickom zmysle nadávka alebo prezývka spravidla ženy v slangu: vojak v prvej
 • Sociálna inteligencia. Európa, Bratislava. Kanovský M. 2011 Kognitívna antropológia I, II. Slovenská asociácia sociálnych antropológov, Bratislava. Rybár
 • druhu, implicitne živočíšnemu alebo rastlinnému, sa vyvinúť pomocou biologickej evolúcie na iný. Používanie týchto termínov je pritom zároveň kritizované
 • pre komplexný matematický výskum Aňuchinov výskumný inštitút múzeum antropológie Inštitút svetových kultúr Rusko - nemecké centrum vedy a kultúry Centrum
 • spoločnosť je ovplyvnený kultúrnou a politickou antropológiou a nevyhýba sa ani otázke biologických determinantov ludského sociálneho a politického správania
 • Stvorený je človek, a to nielen prvý, ale každý, čo sa netýka jeho biologického pôvodu. Človek je bytosťou duchovnou i telesnou v plnej jednote obojeho

Users also searched:

biologicka antropologia, slovenska antropologia,

...
...
...