Back

ⓘ Antropológia
                                               

Antropológia

Antropológia je veda alebo súbor vied o človeku, a to presnejšie v týchto možných významoch: kultúrna/sociálna/sociokultúrna antropológia v užšom zmysle b) V širšom zmysle pojem antropológia zahŕňa to isté čo je uvedené v bode a) plus kultúrnu/sociálnu/sociokultúrnu antropológiu v širšom zmysle, ktorá zahŕňa disciplíny sociálna antropológia v najužšom zmysle a špecifické smery antropológia práva a politická antropológia kultúrna antropológia v najužšom zmysle, resp. etnológia, etnografia a folkloristika častejšie významy a) V užšom zmysle je antropológia buď len biologická antropológia, al ...

                                               

Kultúrna antropológia

Kultúrna antropológia môže byť: 3. v najširšom zmysle aj archeológiu, prehistóriu a lingvistickú antropológiu b) najmä v USA: disciplína antropológie zahŕňajúca 1. to, čo v bode "a" plus - a to predovšetkým - etnografiu a etnológiu a folkloristiku, a) disciplína antropológie skúmajúca ludskú kultúru najmä aké sú morfologické a psychologické podmienky jej vzniku a pod., a to - na rozdiel od etnológie - skôr kultúru bez ohladu na jej etnické a pod. varianty 2. v širšom zmysle aj americkú sociálnú antropológiu tú možno prakticky chápať aj ako inherentnú súčasť bodu "a" a tým aj bodu "b-1", d) ...

                                               

Biologická antropológia

Biologická antropológia, antropológia, antropobiológia, zriedkavo: bioantropológia, nepresne: biológia človeka - angl. human biology, v 19. stor. aj prírodopis človeka) je veda študujúca variabilitu, morfológiu a fyziológiu ludského organizmu v rámci rôznych rasových, etnických a kultúrnych skupín populácie v priestore a čase. Študuje mechanizmy biologickej evolúcie, genetickej dedičnosti, ludskej adaptability a druhovej rozličnosti, integruje primatológiu, morfológiu a paleontológiu vo vzťahu k ludskej evolúcii.

                                               

Forenzná antropológia

Forenzná antropológia alebo súdna antropológia je aplikácia fyzickej antropológie v kriminalistike. Náplňou forenznej antropológie je predovšetkým identifikácia biologického materiálu, najmä rozpoznanie ludských pozostatkov. V rámci ludských pozostatkov sa potom zaoberá identifikáciou jednotlivca. Arbitrálna hranica medzi pôsobením súdneho lekárstva a forenznou antropológiou pri skúmaním pozostatkov je obvykle prítomnosť zvyškov mäkkých tkanív na nájdených ostatkoch – ak sú ešte zvyšky tkanív prítomné, ide o záležitosť súdneho lekárstva, ak ide už len o kostrové pozostatky, ide o záležitos ...

                                               

Historická antropológia

Historická antropológia je subdisciplínou dvoch vied o človeku – histórie a antropológie. Historici historickej antropológie sa zaoberajú analýzou a interpretáciou konania a myslenia človeka alebo menších sociálnych skupín v minulosti, často s použitím metódy mikrohistorického výskumu.

                                               

Etnická antropológia

Etnická antropológia je časť antropológie v tradičnom európskom členení antropológie na antropológiu etnickú, antropológiu prehistorickú a antropológiu fyzickú. Etnická antropológia skúma pôvod a vývoj ludských rás a následných etnických odlišností, podáva klasifikáciu antropologických typov vrátane vývinu ich rozšírenia. Vzhladom na svoj záujem o ludské rasy analyzuje aj rôzne rasové teórie a problémy rasizmu.

                                     

ⓘ Antropológia

  • pozri dúhovka anatómia v antropológii významný znak, ktorého farba určuje antropologický typ, pozri dúhovka antropológia ludové označenie pôvodne
  • významoch bastard môže byť: v antropológii potomok rodičov patriacich do rôznych plemien rás pozri miešanec antropológia v genetike a biológii: kríženec
  • človeka je oblasť filozofického skúmania zameraného na človeka pozri filozofická antropológia FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • predpokladajú unilaterálny pôvod od spoločného mýtického predka, pozri klan antropológia v biológii: skupiny niekedy až desiatok jedincov vytvárané niektorými
  • krátkohlavý človek, krátkolebý človek, krátkolebec, pozri brachycefalus antropológia Brachycephalus je rod žiab, pozri Brachycephalus žaba Homo brachycephalus
  • Toto je zoznam filozofických smerov: anarchizmus antropológia filozofická aristotelizmus atomizmus austromarxizmus averroizmus eleati evolučný emergentizmus
  • velmi sporné. Patrí sem najmä psychológia, sociológia, pedagogika, politológia, sociálna psychológia, antropológia humánna biológia, humánna medicína.
  • rodom klanom a kmeňom napríklad v starovekom Grécku pozri fratria antropológia v starovekom Ríme: organizačná jednotka, ktorá vznikla rozdelením pôvodného
  • filozofia v antropológii chuť, elán do života biologická, psychická energia ako výraz duševného a telesného zdravia, pozri energia antropológia v psychológii:
  • svojím konaním nadobúda možnosť ako zabezpečiť svoje prežitie. posthistoire Filozofická antropológia FILIT zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Users also searched:

...
...
...