Back

ⓘ Občan
                                               

Občan

Občan je príslušník štátu alebo obce. Právnu a politickú podstatu občianstva určuje štát svojimi zákonmi. Okrem občanov môžu v štáte žiť aj "neobčania". Občan disponuje zákonom vymedzenými právami a povinnosťami voči príslušného štátu alebo obci.

                                               

Občan Kane

Občan Kane je filmový debut vtedy 25-ročného Orsona Wellsa. Film má v podstate jednoduchý dej, sústredený okolo osoby tlačového magnáta Charlesa Fostera Kanea, ktorý krátko pred smrťou vysloví iba jedno slovo "rosebud". Celým filmom sa potom nesie rozprávanie o zisťovaní významu tohto slova. Welles vo filme použil nové postupy a niektoré scény natáčal bez zostrihania. Sústredil sa na akcie, pracoval so svetlom a pri natáčaní použil takzvanú žabiu perspektívu. Keďže mediálny magnát William Randolph Hearst sa domnieval, že dej filmu je o ňom, rozpútal proti nemu negatívnu kampaň, a aj vďaka ...

                                               

Štátne občianstvo

Štátne občianstvo je trvalý právny vzťah fyzickej osoby ku konkrétnemu štátu, najčastejšie štátu, v ktorom fyzická osoba žije, pričom obsahom tohto vzťahu sú práva a povinnosti stanovené vnútroštátnym právom príslušného štátu. Osoba, ktorá je predmetom štátneho občianstva, sa nazýva občan.

                                               

Obyvatelstvo

Obyvatelstvo je súhrn všetkých ludí na určitom území k určitému okamihu, zisťovaný podla bydliska, prítomnosti na danom území alebo podla iných hladísk ; počet obyvatelstva sa ustavične mení v dôsledku jeho prirodzeného pohybu a migrácie; stredný stav obyvatelstva je priemerný počet obyvatelstva za určitý časový úsek ; za ročný stredný stav sa prakticky berie stav k 1. júlu príslušného roku. Výskumom obyvatelstva sa zaoberá demografia.

                                               

Volebné právo

Volebné právo je: právo občana voliť, ktoré sa nadobúda plnoletosťou, pozri aktívne volebné právo právne odvetvie upravujúce otázku volieb, pozri volebné právo odvetvie. oprávnenie byť volený, ktoré sa nadobúda v rôznom veku v závislosti od funkcie, do ktorej má byť občan zvolený, pozri pasívne volebné právo

                                               

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov

Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov, skratka SZSZO bola slovenská mimoparlamentná politická strana. Strana zanikla 25. januára 2018.

                                               

Ostrakizmus

Ostrakizmus bol postup hlasovania v starovekých Aténach, pri ktorom mohol byť aténsky občan vyhnaný z aténskeho mestského štátu až na 10 rokov. Ostrakizmus sa zaviedol v aténskej ústave v roku 510 pred Kr. Spočíval v hlasovaní občanov pomocou hlinených črepín starogr. ὄστρακον-óstrakon, slúžiacich ako lacný a dostupný materiál na písanie. Hlasovalo sa o tom, kto je nepriatel štátu mesta. Každoročne v januári alebo februári rozhodovalo ludové zhromaždenie o tom, či je potrebné usporiadať takéto hlasovanie. Ak bolo rozhodnutie kladné, o dva mesiace neskôr sa konal ostrakizmus, pri ktorom moh ...

                                               

Strana slobodných občanov

Strana slobodných občanov je česká politická strana. Tento politický subjekt sa hlási k pravicovej orientácii a kritizuje Európsku úniu; v dobe prijímania Lisabonskej zmluvy vystupoval proti jej prijatiu. Logom strany je biely baran na zelenom poli.

                                               

SLOVENSKO DO TOHO!

SLOVENSKO DO TOHO! je slovenská mimoparlamentná pôvodne centristická, neskôr nacionalistická a pro-rusky orientovaná politická strana zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR 7. júna 2012. V prezidentských volbách v roku 2014 bol kandidátom strany Stanislav Martinčko.

                                               

Jan Otčenášek

Vyštudoval obchodnú akadémiu, na ktorej maturoval v roku 1943. V roku 1944 začal pracovať v továrni Avia Letňany, kde sa zapojil do ilegálneho odboja. Vysokoškolské štúdium estetiky zanechal, a od roku 1952 pracoval v aparáte Zväzu československých spisovatelov. Spisovatelom z povolania sa stal v roku 1960, neskôr, od roku 1973 pracoval ako dramaturg vo Filmovom štúdiu Barrandov.

                                               

Občianske združenie

Občianske združenie je výsledok združovania sa občanov, ktorý je právnická osoba a nie je to politická strana ani politické hnutie, organizácia na zárobkovú činnosť, organizácia na zabezpečenie riadneho vykonávania určitých povolaní, cirkev, náboženské spoločenstvo, odborová organizácia, či štátny orgán. Ako príklady označenia občianskeho združenia zákon výslovne uvádza spolok, spoločnosť, zväz, hnutie a klub. Združenie má svoje poslanie a stanovy. Na Slovensku občianske združenia právne upravuje Zákon č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov. Register občianskych združení vedie Ministerstvo v ...

                                               

Fórum občanov Slovenska

Fórum občanov Slovenska je občianske združenie so sídlom v Bratislave, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenska. Jeho predsedom je Ľubomír Plai.

                                               

Mimovládna organizácia

Mimovládne organizácie sú organizácie s právnou subjektivitou vytvorené súkromnými osobami alebo organizáciami, ktoré sa nezúčastňujú na vláde a ani vo vláde nemajú svojich zástupcov. V tom prípade, ak sa štát podielal na ich založení, tak ich mimovládny charakter je daný tým, že štát a ani jeho predstavitelia nemajú nijaký vplyv na vedenie organizácie alebo iné ovplyvňovanie jej činnosti. Mimovládne organizácie sa zvyknú označovať aj ako Mimovládne neziskové organizácie. Existencia mimovládnych organizácií a ich zúčastňovanie sa na živote spoločnosti charakterizuje občiansku spoločnosť. N ...

                                               

Rezident

Rezident je miestny obyvatel, občan, či usadlík. Ďalšie významy: vedúci agent cudzej rozviedky v určitej oblasti predtým minister r. diplomatický zástupca medzi chargé d’affaires a vyslancom predstavitel koloniálneho štátu v protektoráte, spravidla skutočný vládca Daňový rezident je človek, ktorý má na území daného štátu trvalý pobyt alebo sa tam obvykle zdržiavia ide o štát životných záujmov aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku. Na takéhoto rezidenta sa vzťahujú príslušné daňové predpisy štátu, v ktorom sa zdržiava, obvykle tam musí podať príslušné daňové priznanie a platiť daň z p ...

                                     

ⓘ Občan

  • sa v roku 1906 v Brne ako občan Rakúsko - Uhorska, po rozpade Rakúsko - Uhorska stal sa vo veku 12 rokov československým občanom Neskôr, vo veku 23 rokov
  • 17, 107362 V 48.1545 17.107362 SME RODINA v rokoch 2011 - 2015 Strana občanov Slovenska, v rokoch 2015 - 2019 SME RODINA Boris Kollár je slovenské politické
  • prípadoch bolo volebné právo udelované všetkým občanom republiky demokratická republika medzi občanov sa však rátala len časť slobodných mužov Antické
  • preukaz 1 Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky ďalej len občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej
  • inštitút petičného práva vychádza z Ústavy SR. Na jeho základe má každý občan právo sám alebo spoločne s inými obracať sa na štátne orgány so žiadosťami
  • volieb alebo koaličných dohôd, ale nie je to predpísané môže ním byť každý občan Slovenska, ktorý je volitelný do Národnej rady Slovenskej republiky. za
  • πολιτικός politikos občiansky, štátny, verejný, od starogr. πολίτης polites občan krajan, od starogr. πόλις polis mesto, obec, štát. Do slovenčiny a češtiny
  • dobrého štátu je zabezpečenie blaženého života otrokárov a slobodných občanov Určuje základnú organizáciu štátnej moci a základné zásady spoločenského

Users also searched:

...
...
...