Back

ⓘ Služby
                                               

Služba

Služba je nehmotný ekonomický statok. Spotrebúva sa v momente, keď je vyrobená. Služby sú výsledok určitej ekonomickej činnosti práce. Cielom služieb je uspokojovať ludské potreby. Môže ísť pritom o služby materiálnej alebo nemateriálnej povahy. K službám materiálnej povahy možno zaradiť napríklad opravárenské a údržbárske práce, služby nákladnej dopravy, obchodu, časti spracovatelského priemyslu a pod. Za služby nemateriálnej povahy považujeme služby školstva, vedy, kultúry a iných oblastí nevýrobnej sféry. Služby predstavujú z hladiska celého národného hospodárstva tzv. tretí sektor výro ...

                                               

Ekosystémové služby

Ekosystémové služby sú "benefity ktoré obyvatelia získavajú z ekosystémov – priame a nepriame príspevky ekosystémov k ludskému blahobytu".

                                               

Knižnično-informačné služby

Knižnično-informačné služby poskytujú knižnice svojim používatelom. Zákon č. 126/2015 Z. z. ich definujú ako súčasť zabezpečenia práva na informácie a teda ide o službu vo verejnom záujme. Ide o služby založené na využívaní knižničných fondov s cielom uspokojovať informačné potreby, požiadavky a záujmy používatelov. Poskytujú sa spravidla v priestoroch knižníc alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu cez internet.

                                               

Vrtulníková záchranná zdravotná služba

Vrtulníková záchranná zdravotná služba je súčasťou integrovaného záchranného systému na Slovensku. V súčasnosti prevádzkuje 7 základní, ktoré rovnomerne pokrývajú celé územie krajiny.

                                               

Horská služba

Horská služba alebo Horská záchranná služba je obvyklý názov záchranných organizácií, pôsobiacich v niektorých turisticky využívaných pohoriach. Niektoré horské služby majú len profesionálnych záchranárov, no sú i strediská s dobrovolníckou alebo zmiešanou posádkou. Horská záchranná služba vykonáva činnosť v horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí a jej náplňou je organizácia a výkon záchrannej činnosti, transportu a neodkladnej dopravy pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s Vrtulníkovou záchrannou zdravotnou službou.

                                               

Tajná služba

Tajná služba je časté označenie bezpečnostných organizácií, pracujúcich utajeným spôsobom. Medzi tajné služby patria hlavne spravodajské služby, policajné a bezpečnostné služby. Tajné služby používajú špecifické metódy a postupy napr. krycie doklady, ktoré často vybočujú zo zákonného rámca a sú dovolené len výnimkou zo zákonných noriem. Stupeň utajenia jednotlivých tajných služieb je rôzny. Spravidla sa utajujú pracovné metódy, používaná technika, pracovníci, u niektorých služieb aj rozpočet, sídlo a podobne. Niekedy sa utajuje aj fakt, že daná služba vôbec existuje – napr. v Spojenom král ...

                                               

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky je štátny podnik, ktorý poskytuje služby riadenia letovej prevádzky vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Podnik bol založený 1. januára 2000 rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. V roku 2009 odriadila LPS SR 317 973 letov, čo bol 1.2% pokles oproti predošlému roku. Počet preletov klesol o 0.1 % avšak počet príletov a odletov z/na slovenské letiská klesol o 23.2 %. Počet vnútroštátnych letov vzrástol o 1.9 % na 3 872.

                                               

Slovenská informačná služba

Slovenská informačná služba, skrátene SIS, je slovenská spravodajská služba so sídlom v Bratislave. 6. apríla 2020 bol za riaditela SIS vládou vymenovaný Vladimír Pčolinský. 11. marca 2021 bol zadržaný Národnou kriminálnou agentúrou kvôli podozreniu z korupcie. 14. marca sa vzdal svojej funkcie riaditela SIS. Jeho predchodcom bol od 30. júna 2016 Anton Šafárik.

                                               

Vojenská spravodajská služba (Slovensko)

Vojenská spravodajská služba bola špeciálna tajná služba, ktorá plnila úlohy spravodajského zabezpečenia obrany Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu ustanovenom zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov a Štatútom Vojenského spravodajstva. Podla zákona schváleného Národnou radou v septembri 2012 sa od januára 2013 VSS zlúčila s Vojenským obranným spravodajstvom a vytvorila jednu vojenskú spravodajskú službu s názvom Vojenské spravodajstvo. Kabinet sa okrem tohto kroku z ...

                                               

Kvalita služby

Kvalita služby je v informatike termín používaný pre rezerváciu a riadenie dátových tokov v počítačových a telekomunikačných sieťach, ktoré používajú prepínanie paketov. Protokoly pre QoS sa snažia o zaistenie a delenie dostupnej prenosovej kapacity, aby nedochádzalo zahltením siete k zníženiu kvality sieťových služieb. Kvalita služby je schopnosť poskytovať rôzne priority pre rôzne aplikácie, užívatelov, dátové toky alebo schopnosť garantovať určitú hodnotu výkonu pre dátový tok. Napríklad môže byť garantovaná požadovaná bitová rýchlosť, meškanie, pravdepodobnosť zahadzovania paketov aleb ...

                                               

Spravodajská služba

Spravodajská služba je zvláštny štátny orgán, ktorý utajeným spôsobom získava také informácie pre najvyššie štátne orgány, či napríklad políciu, ktoré nemožno získať iným spôsobom. Často tiež informácie analyzuje, rozširuje a venuje sa špionáži a kontrašpionáži. Patrí medzi tajné služby. Stupeň utajenia jednotlivých spravodajských služieb je rôzny. Spravidla sa utajujú pracovné metódy, používaná technika, pracovníci, u niektorých služieb aj rozpočet, sídlo a podobne. Niekedy sa utajuje aj fakt, že daná služba vôbec existuje – napr. v Spojenom královstve legálne rozviedka neexistuje, hoci j ...

                                               

Federálna bezpečnostná služba Ruskej federácie

Federálna bezpečnostná služba Ruskej Federácie) je spravodajská služba Ruskej Federácie, ktorej úlohou je zaistenie vnútornej bezpečnosti štátu. Centrálne velenie FSB sa nachádza v Moskve. Riaditelom je od roku 2008 A. V. Bortnikov, ktorý sa zodpovedá priamo Prezidentovi RF. Spolu s ostatnými bezpečnostnými agentúrami akými je SVR, FSO a Službou špeciálnych objektov prezidenta RF patrí k silám a mieram zabezpečenia vnútornej bezpečnosti štátu podobne ako GRU generálneho štábu Ozbrojených síl RF. FSB je oprávnená vykonať predbežné vyšetrovanie, operatívno-vyšetrovacie a spravodajské činnost ...

                                               

Advokát

Advokát je právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým, alebo právnickým osobám, a to spravidla za úplatu. Advokát bola v starovekom Ríme čestná funkcia a označovala právneho znalca poskytujúceho služby občanom zdarma. Za čias Uhorska a prvej Československej republiky bol advokát slobodné povolanie a pôsobil ako právny poradca i zástupca. V súčasnosti nie je advokát úradná osoba a takisto sa jedná o slobodné povolanie. Advokát musí byť povinne zapísaný v zozname advokátov vedenom advokátskou komorou. K jeho úlohám patrí: právne analýzy a expertíza ...

                                               

Autoservis

Autoservis je servisné centrum, kde automechanici opravujú, nastavujú a kontrolujú motorové vozidlá. Poskytované služby: pneuservis výmena oleja a ostatných prevádzkových kvapalín diagnostika závad nastavenie svetiel údržba motorových vozidiel nastavenie motorov nastavenie emisií príprava vozidiel na STK oprava motorových vozidiel mechanické opravy predaj pneumatík sezónne uskladnenie pneumatík čistenie interiérov atď.

                                               

Čerpacia stanica pohonných hmôt

Čerpacia stanica pohonných hmôt, často len čerpacia stanica, je miesto slúžiace na doplňovanie paliva do motorových vozidiel. Zväčša sa tento výraz používa pre verejné čerpacie stanice pohonných hmôt pre cestnú dopravu umiestnené na okraji ciest. Môže však označovať aj neverejné čerpacie stanice, napríklad na letiskách, v železničných depách alebo v areáli podnikov. Špecifickým typom sú čerpacie stanice v prístavoch, určené pre člny a lode.

                                               

Internetová záložňa

Internetová záložňa je druh záložne, ktorý zvyčajne nemá kamennú prevádzku a kontakt s klientom je zabezpečený prostredníctvom webovej stránky, e-mailov, alebo telefonicky. Medzi výhody internetových záložní patrí najmä možnosť nechať si urobiť cenovú ponuku online. Väčšina ponúka možnosť vyplnenia online formuláru, pomocou ktorého popíše klient predmet, ktorý sa chystá založiť. Záložňa mu na základe informácií z formuláru pošle cenovú ponuku.

                                               

Kvalita (ekonomika)

Kvalita alebo staršie akosť je v oblasti ekonomiky a techniky "miera, s akou súbor vlastných charakteristík objektu spĺňa požiadavky". "Vlastný" tu znamená inherentný, čiže existujúci priamo v objekte a obyčajne teda trvalý; opakom vlastných charakteristík sú pridelené charakteristiky, napr. cena objektu, vlastník objektu. Pojem "objekt" je tu chápaný velmi široko, môže to byť napr. výrobok, služba, proces, osoba, organizácia, systém, stroj, materiál, nejaký ukazovatel, plán, budúci stav organizácie a pod. Existujú aj iné definície kvality pre oblasť ekonomiky a techniky, pričom mnohé sa v ...

                                               

Samoobsluha

Samoobsluha označuje v oblasti obchodu a verejných služieb zariadenia s volným výberom tovaru. Zákazník tu na rozdiel od pultových predajní pri nakupovaní tovaru obsluhuje sám seba. Termíny "samoobsluha" a "samoobslužný" sa používajú nielen na označenie maloobchodných predajní, ale aj na označenie rôznych spôsobov samoobslužného vybavovania cestujúcich, samoobslužných jedální, predajných automatov atď.

                                     

ⓘ Služby

  • preklad Výbor štátnej bezpečnosti bolo meno hlavnej sovietskej tajnej služby ktorá súčasne plnila úlohy špionáže, kontrašpionáže a tajnej polície v
  • Podkapitola Osoby, ktoré vyhladali zdravotnícke služby pre iné okolnosti Z70 - Z76 je súčasťou XXI. kapitoly 10. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb
  • leteckej záchrannej služby Spoločnosť vznikla 5. apríla 1991 v Poprade a je jediným prevádzkovatelom Vrtulníkovej záchrannej zdravotnej služby na Slovensku
  • Hotely väčšinou ponúkajú aj ďalšie doplnkové služby napríklad stravovacie služby fitnes centrum, služby práčovne, wifi zadarmo, atď. Niektoré hotely
  • Prevádzkovatelom zariadení je poskytovatel služby ktorý je zodpovedný za ich umiestnenie, prevádzku a údržbu. Infraštrukúra ako služba je jednou z troch hlavných kategórií

Users also searched:

...
...
...