Back

ⓘ Veda
                                               

Veda

Veda je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom, ktorej produktom sú teoreticky systematizované objektívne poznatky alebo súbor poznatkov nachádzajúcich sa v zdôvodnenom kontexte. Súčasná veda vychádza z pozorovania, alebo experimentu, pričom tieto musia byť opakovatelné a volne prístupné. Zmyslom tejto činnosti je formulovanie hypotéz, vyvodzovanie predpovedí a napokon ich testovanie. Ak sa predpovede potvrdia, a hypotéza je vnútorne konzistentná, stáva sa teóriou. Na vedu sa kladie požiadavka objektivity, pravdivosti a metodickosti prípadne aj terminologickej jednoznačnosti. Veda je ...

                                               

Véda

Védy sú najstaršie indické literárne pamiatky nábožensko-rituálneho a filozofického charakteru z asi 16.–9. storočia pred Kr. Védy pozostávajú z nasledujúcich textových vrstiev: Sámavéda Rigvéda Jadžurvéda – Biela Šukla Jadžurvéda a Čierna Krišna Jadžurvéda štyri sanhity zbierky, ktoré sú najstaršie 13.–10. storočie pred Kr. a tvoria jadro véd Atharvavéda ich mladším pokračovaním 9.–6. storočie pred Kr. sú upanišády brahmany obsahujúce védistické obrady áranjaky tzv. "lesné texty" Védy zachytávajú védske náboženstvo. V užšom zmysle sa ako védy označujú len sanhity tradované brahmanmi.

                                               

Právna veda

Právna veda je vedecké skúmanie práva, a to jednak ako špecifického normatívneho systému, t. j. ako súboru právnych noriem, jednak ako takého, t. j. jeho pôvodu, formy a podstaty. Právo v tomto druhom zmysle potom skúma teória práva. Právna veda je súčasťou predmetu právnej filozofie.

                                               

Duchovná veda

Duchovná veda alebo humanitná veda je veda o niektorej skupine produktov duchovných procesov, napr. veda o práve, etika, umenoveda, jazykoveda, religionistika, pedagogika a pod. Pojem "duchovná veda" pochádza z nemčiny a tam zas pôvodne z anglického "moral sciences". V anglickom kultúrnom okruhu mu približne zodpovedá pojem "humanities" humanistika alebo "social sciences" spoločenské vedy, vo francúzskom "lettres" alebo "sciences humaines" humánne vedy, v slovenskom sa so sporným vymedzením používajú pojmy duchovná veda, humanitná veda, spoločensko-humanitná veda, humanistika či spoločensk ...

                                               

Prírodná veda

Prírodné vedy alebo prírodoveda sú vedy, ktoré študujú fyzikálne, nehumánne aspekty Zeme, prírody a vesmíru okolo nás. Prírodné vedy sa vo všeobecnosti snažia vysvetlovať fungovanie sveta viac na základe prírodných zákonov, fyziky a logiky, ako pomocou náboženstva. Vedec, ktorý sa zaoberá prírodovedou sa nazýva prírodovedec. Výraz prírodná veda sa takisto používa pre označenie "vedy" ako disciplíny riadiacej sa vedeckými metódami, na rozdiel od spoločenských vied. Zvykne sa členiť na vedy o neživej prírode a vedy o živej prírode. Podla Ludwiga Wittgensteina je prírodná veda súbor pravdivýc ...

                                               

Historická veda

Historická veda je spoločenská veda zaoberajúca sa skúmaním, poznávaním, interpretáciou a hodnotením dejín na základe historických prameňov, pričom využíva historické metódy. Vedec zaoberajúci sa históriou sa nazýva historik. Jeho úlohou je pokial možno objektívne a reálne vyhodnotiť historické procesy.

                                     

ⓘ Veda

  • Špeciálna veda je veda ktorá sa zaoberá istým výsekom reality. FILIT Zdroj z ktorého pôvodne čerpal tento článok
  • Vojenská veda je veda o vojne. Vojenskú vedu tvoria tieto zložky: všeobecná teória vojenskej vedy teória vojenského umenia teória výstavby ozbrojených
  • VAT veda a technika uvádzané aj len ako VAT je magazín Slovenskej televízie, ktorý sa venuje aktualitám z oblasti vedy a techniky. Reláciu moderuje
  • Muzikológia iné názvy: hudobná veda veda o hudbe, vedy o hudbe je umenovedné odvetvie interdisciplinárnej povahy, ktoré zahrnuje hudobnú akustiku, organológiu
  • Stredoveká veda je etapa vývinu vedy ktorá nasledovala po starovekej vede a predchádzala novovekej vede Stredoveká veda je súčasťou stredovekej kultúry
  • Staroveká veda je veda ako súčasť starovekej kultúry. Staroveká veda vznikla jednak systematizáciou praktických a užitočných skúseností napr. geometria
  • Formálna veda je veda ktorá skúma iba čistú formu, iba štruktúru súvislostí. Príkladom formálnej vedy je formálna logika. FILIT Zdroj, z ktorého pôvodne
  • Súčasná veda je etapa vývinu vedy ktorá nasleduje po novovekej vede Súčasná veda sa stáva bezprostrednou spoločenskou výrobnou silou, výrazne sa osamostatňuje
  • Sociálna veda je spoločenská veda ktorej základným pojmom je pojem spoločnosti, ktorý začína nadobúdať na význame v 19. stor., keď ustupuje do úzadia
  • Aristotela je veda epistémé  pevné vedenie ako výsledok rôznych nahliadnutí veda sa týka súcna a vyrastá z prezviedavosti človeka. Veda resp. vedenie
                                               

Dermatoglyfika

Dermatoglyfika je vedný odbor zaoberajúci sa zákonitosťami utvárania a variability papilárneho terénu. Za základ slúžia odtlačky vzorov, ktoré sú na prstoch rúk, nôh, na dlaniach a stupajach chodidiel. Slúži na určovanie rozdielov medzi etnickými skupinami, na individuálnu identifikáciu, pri paternitných sporoch, v medicíne ako diagnostická pomôcka a pri výskume dedičnosti.

                                               

Experimentum crucis

Experimentum crucis alebo krížový experiment alebo krížový pokus je rozhodujúci experiment overujúci pravdivosť alebo nepravdivosť hypotézy. Výraz pochádza od F. Bacona, ktorý ho odvodil od krížov stavaných na križovatkách, aby ukazovali rozdelenie ciest.

                                               

Operacionálna definícia

Operacionálna definicia je definícia prostredníctvom poukázania na tú experimentálne opakovatelnú operáciu, ktorej objektívny výsledok je prístupný bezprostrednému pozorovaniu alebo meraniu.

Users also searched:

...
...
...